PL | EN | GER O firmie Księgowość online Klienci Kariera Kontakt
Księgowość Kadry i Płace Usługi aktuarialne Podpis kwalifikowany Jakość Kapitał zagraniczny

Prowadzimy kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-płacowych związanych z zatrudnianymi pracownikami i zleceniobiorcami. Klienci, dla których świadczymy usługi kadrowe zyskują czas i pewność, że sprawy kadrowe są w rękach profesjonalistów. Dbamy o komfort klienta na bieżąco uwzględniając zmiany w przepisach, dbając o bezpieczeństwo pracodawcy, zapewniając tajemnicę danych osobowych i finansowych w tym obszarze.

Usługi kadrowo – płacowe kierujemy zarówno do małych, średnich jak i większych korporacji zatrudniających setki pracowników.

W ramach usług kadrowo - płacowych oferujemy dostęp do portalu pracowniczego E-pracownik, poprzez który Państwa pracownicy będą mieli możliwość m.in  pobierania e-pasków płacowych, e-PIT-ów, a także rejestrowania nieobecności czy składania wniosków urlopowych.

Korzystanie z kompleksowej usługi kadrowo – płacowej niesie za sobą wiele korzyści m.in:

 • obniżenie kosztów obsługi administracyjnej,

 • utajnienie danych osobowych i wysokości zarobków zarówno kadry zarządzającej jak i pracowników,

 • wyeliminowanie ryzyka rozpowszechniania danych wewnątrz firmy (płacowych itp.),

 • wsparcie naszych specjalistów w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatków od osób fizycznych,

 • odpowiadamy za poprawność przygotowywanej dokumentacji kadrowej i płacowej,

 • wspieramy Państwa w kontaktach z urzędami, w razie kontroli Państwowej Inspekcji pracy i ZUS reprezentujemy Państwa i udzielamy informacji kontrolującemu,

 • w razie potrzeb komunikujemy się również z Państwa pracownikami,

W KPDA mamy ustalony system współpracy, który pozwala na prowadzenie usług dla naszych Klientów zgodnie z oczekiwaniami:

 1. Analiza potrzeb – ankieta wypełniana przez Klienta ze wsparciem ze strony naszego konsultanta,

 2. Ustalenie sposobu wymiany informacji i danych,

 3. Przedstawienie oferty współpracy,

 4. Ustalenie zakresu i czynności objętych umową oraz terminów dostarczania danych,

 5. Podpisanie umowy – rozpoczęcie współpracy,

 6. Opcjonalna migracja danych do systemu Enova i Comarch Optima,

 7. Przeprowadzenie przeglądu dokumentacji kadrowo-płacowej Klienta i analiza dotychczasowej dokumentacji pod względem poprawności danych i rozliczeń, w tym audyt akt osobowych,

 8. Bieżąca obsługa kadrowa i płacowa w zakresie zgodnym z umową.

Klienci mogą skorzystać z kompleksowej obsługi lub wybranych elementów z oferty w zależności od potrzeb klienta.

 

 


Kadry i płace

W ofercie KPDA wyróżniamy 3 najważniejsze obszary, którymi możemy się zająć: zarządzanie dokumentami, zarządzanie sprawami kadrowymi i naliczanie wynagrodzeń.

Zarządzanie dokumentami to:

 • obsługa zgłoszeń pracowników do ZUS;

 • analiza danych źródłowych do naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zobowiązań wobec PFRON;

 • przygotowanie dokumentacji rozliczeniowej przekazywanej do ZUS;

 • utrzymanie dokumentacji personalnej pod kątem zgodności z aktualnymi wymogami prawnymi;

 • kontrola spójności posiadanej dokumentacji personalnej z naliczeniami płacowymi;

 • przygotowanie wzorów umów;

 • przygotowanie i korygowanie poprawności i wewnętrznych regulacji prawnych – regulaminów.


Zarządzanie sprawami kadrowymi:
 • kompleksowe prowadzenie akt osobowych;

 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej,

 • dokonywanie zmian w rejestracji ZUS dotyczących danych personalnych pracowników i pracodawców;

 • doradztwo z zakresu prawa pracy, podatkowego i ubezpieczeń;

 • dostarczanie odpowiednich danych i udzielanie wyjaśnień stosownym organom i instytucjom;

 • informowanie o zmianach przepisów prawa pracy;

 • kontrola terminowości i kierowanie pracowników na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie;

 • kontrola terminów ważności oraz planowanie szkoleń z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej;

 • pomoc podczas inspekcji i kontroli urzędów, organów i instytucji państwowych;

 • przechowywanie dokumentacji i danych kadrowych w miejscach i formach bezpiecznych, strzeżonych i zapewniających pełną poufność oraz zgodność z wymogami prawa;

 • przygotowywanie i przesyłanie sprawozdań i raportów statystycznych, ewidencyjnych itp.

 • rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracodawców i pracowników w ZUS oraz PIP;

 • rozliczanie godzin nadliczbowych i nocnych oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy;

 • sporządzanie i ewidencja umów o pracę, świadectw pracy, aneksów, wypowiedzeń umów oraz warunków pracy i płacy, informacji o warunkach zatrudnienia i wynagrodzenia oraz innych dokumentów personalnych związanych z nawiązaniem, przebiegiem i zakończeniem stosunku pracy;

 • sporządzanie i przekazywanie deklaracji i informacji miesięcznych oraz rocznych PFRON;

 • sporządzanie raportów i zestawień kadrowych;

 • stworzenie i bieżąca aktualizacja bazy danych kadrowych pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych;

 • ustalanie uprawnień, ewidencjonowanie i rozliczanie wykorzystanych urlopów wypoczynkowych oraz innych absencji i przerw w wykonywaniu pracy (urlopy okolicznościowe, bezpłatne, wychowawcze, macierzyńskie, zwolnienia lekarskie i inne).


Naliczanie wynagrodzeń:
 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z przepisami prawa, regulaminami pracy i wynagradzania oraz z uwzględnieniem danych zmiennych dot. czasu pracy;

 • budżetowanie i planowanie wynagrodzeń;

 • dokonywanie przelewów zobowiązań do US, ZUS i PFRON;

 • naliczanie wynagrodzeń za zasiłku chorobowego i z tytułu innych świadczeń;

 • opracowywanie i implementacja regulaminów pracy, wynagradzania, ZFŚS, korzystania z telefonów lub samochodów służbowych, itp.;

 • przechowywanie dokumentacji i danych płacowych w miejscach i formach bezpiecznych, strzeżonych, zapewniających pełną poufność i zgodność z wymogami prawa;

 • przeglądy poprawności naliczania wynagrodzeń i prowadzenia dokumentacji płacowej;

 • przygotowywanie i przesyłanie danych finansowych i raportów dla księgowości oraz współpraca przy księgowaniu i uzgadnianiu korekt wynagrodzeń;

 • przygotowywanie sprawozdań i raportów GUS;

 • sporządzanie pasków płacowych i raportów ZUS RMUA;

 • reprezentacja przed urzędami, organami i instytucjami;

 • sporządzanie i aktualizacja kart wynagrodzeń ,

 • sporządzanie i rozliczanie umów o pracę, dzieło, zlecenie, kontraktów menedżerskich, wynagrodzeń dla członków zarządu i rad nadzorczych zarówno rezydentów, jak i nierezydentów zgłoszonych do polskich lub zagranicznych systemów zabezpieczenia społecznego;

 • sporządzanie i przesyłanie dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych i korygujących ZUS;

 • sporządzanie list płac, zbiorówek i zestawień list płac oraz raportów wynagrodzeń i kosztów wedle wymaganych kryteriów dla każdego rodzaju wynagrodzeń;

 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji oraz informacji podatkowych PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1R, PIT-11  oraz przesyłanie do urzędów i podatników;

 • sporządzanie i przekazywanie informacji, deklaracji, korekt i wyjaśnień do urzędów skarbowych, ZUS i PFRON;

 • sporządzanie poleceń księgowania wynagrodzeń i raportów według określonego schematu i struktury kosztowej, dokonywanie przelewów wynagrodzeń na wskazane konta;

 • współpraca z inspektorami, kontrolerami, audytorami i analitykami finansowymi;

 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu oraz osiągniętych dochodach.


Polityka prywatności